Winterova 66
921 63  Piešťany
IČO: 36084221
DIČ: 2021704685
IČ DPH: SK 2021704685
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
č. účtu IBAN: SK73 0900 0000 0051 3006 7177