Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. máte právo od nás požadovať všetky verejne dostupné údaje týkajúce sa našej nemocnice a lekárov. Podávať žiadosti môžete ústne, písomne, telefonicky alebo elektronicky na sekretariáte riaditeľa nemocnice v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

Sekretariát zodpovedá za včasnosť poskytnutia informácií. Lehota je spravidla 8 pracovných dní od podania žiadosti. Ak vám nemocnica odmietne poskytnúť požadované informácie, môžete sa odvolať do  15 dní od doručenia rozhodnutia, resp. po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti, ak ju nemocnica nedodrží.

Ak sa s nami rozhodnete komunikovať ústne, vašu žiadosť na sekretariáte spíšeme, zaevidujeme a poskytneme vám informácie buď priamo, alebo váš odkážeme na verejný zdroj. Ak sekretariát nebude mať požadované informácie k dispozícii, dohodneme si s vami formu, ako vám ich doručíme, keď ich získame. Následne vašu žiadosť odošleme príslušnému úseku nemocnice.

Svoje žiadosti môžete posielať aj písomne, či už poštou, e-mailom alebo faxom. Sekretariát ich postúpi príslušnému úseku nemocnice. Ten vašu žiadosť vybaví a vráti požadované informácie v písomnej forme na sekretariát, ktorý sa postará o to, aby vám boli doručené.

Informácie vám poskytneme až po preukázaní, že ste uhradili všetky náklady spojené s ich zabezpečením. Zaplatiť ich môžete poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni nemocnice.

Sadzobník úhrad
Jednostranová fotokópia A4 – 0,10 €
Dvojstranová fotokópia A4 – 0,15 €
Obálka A6 – 0,06 €
Obálka A5 – 0,07 €
Obálka A4 – 0,13 €
Poštovné poplatky