Postup pri podaní infožiadosti na činnosť NAW n.o.

Poskytovanie informácii - Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

NAW n.o., 921 01 Piešťany Winterova 66, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Nemocnica neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na referáte kontroly nemocnice.

Žiadosti možno podať:
elektronicky na e-mailovej adrese: novakova@naw.sk alebo zaparka@naw.sk

Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona NAW n.o. na požiadanie sprístupňuje:
  • Vnútroorganizačné predpisy : Organizačný poriadok, Ostatné smernice nemocnice
  • Zákony a vyhlášky z upravujúcu oblasť verejnej správy a zdravotníctva.

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v €) nasledovne:

1. za sprístupnenie informácie kopírovaním - čiernobiele = 0,10 €/A4
2. za sprístupnenie informácie e-mailom a telefonicky = bezplatne
3. za sprístupnenie informácie občanom so zdravotným postihnutím = bezplatne
4. poštovné poplatky = podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s.