Prevádzkovateľ:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66, 921 63 Piešťany
IČO: 36 084 221
v zastúpení: MUDr. Miroslav Jaššo, riaditeľ
e-mail: sekretariat@naw.sk
číslo telefónu: 033/7955 300

Zodpovednou osobou je v podľa § 44 Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 určená: Ing. Peter Bittara

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail: oou@naw.sk
číslo telefónu: 033/7955 388, 0911 259 262

Účel spracúvania osobných údajov pacientov:

zdravotná starostlivosť, ochrana života a zdravia a medicínsko-štatistická agenda.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov

Oprávnený záujem:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. je nezisková organizácia riadená verejným právom, poskytujúca všeobecne prospešné služby založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Doba uchovávania osobných údajov:

v súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom Nemocnice Alexandra Wintera n. o., schváleného Štátnym archívom v Trnave.

Upozornenie o kamerovaní objektu nemocnice

Informácie pre dotknuté osoby týkajúce sa ochrany osobných údajov – kamerový systém.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pacientov zo zákona. Súhlas so spracovaním osobných údajov od dotknutej osoby sa nevyžaduje.

Informácie pre dotknuté osoby
Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov