Návštevné hodiny

Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave hospitalizovaného?

Čítajte prosím nižšie priloženú informáciu.

Telefónne čísla

Informácie o zdravotnom stave pacienta
v čase od 14:00 - 15:00 : 
033/79 55 280

Primár:
033/79 55 279
Oddelenie: 033/79 55 333
Lekári: 033/79 55 280
Ambulancia: 033/79 55 287

Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave hospitalizovaného?

V prípade hospitalizácie pacienta OAIM a COVID OAIM sa príbuzní môžu informovať o jeho zdravotnom stave na telefónnom čísle 033/7955280, a to každý pracovný deň v čase medzi 14.00 a 15.00 hod. K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia pacienta a príbuzenský vzťah. Informácie sa budú poskytovať len jednému najbližšiemu príbuznému- pri prvom kontakte prosíme nahlásiť meno, priezvisko, telefónne číslo osoby, ktorej budeme informácie poskytovať.  Prosíme, aby ste si v rodine informácie odovzdali. V záujme dodržiavania diagnosticko-terapeutického režimu na danom lôžkovom oddelení mimo uvedenú dobu personál nebude informácie poskytovať.

Základné informácie

Nachádza sa na prvom poschodí nemocnice v časti budovy Škublič. 
Anestéziológia a intenzívna medicína patrí k interdisciplinárnym odborom v poskytovaní liečebno- preventívnej starostlivosti a poskytuje anestetickú a intenzívnu starostlivosť. Pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti. V našej nemocnici sa anestézia podáva už od 60. rokov v chirurgických aj nechirurgických odboroch. Prvým ústavným anestéziológom sa stal MUDr. František Melicháč, ktorý sa v roku 1982 pričinil o zriadenie lôžkového anestéziologicko-resuscitačného oddelenia. Pod jeho vedením vyrástla v nemocnici prvá generácia špičkových anestéziológov. Od roku 1998 bolo oddelenie premenované na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).

OAIM poskytuje zdravotnú starostlivosť v 3 úsekoch:
 • Lôžková časť, intenzívna medicína
 • Úsek anestéziológie
 • Anestéziologická ambulancia

Náš tím

Mgr. Irena Ponížilová
Mgr. Irena PonížilováDokumentačný pracovník

Intenzívna medicína

Intenzívna starostlivosť je najvyššou formou systému diferencovanej starostlivosti a jej náplňou je starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, prípadne im zlyhávajú základné životné funkcie pri takých stavoch ako: ťažké otravy, mnohopočetné zranenia, úrazy mozgu, náhle srdcové zlyhania, akútne zápalové ochorenia dýchacej sústavy, ťažké pooperačné stavy, akútne zhoršenia chronických ochorení atď. V súčasnosti lôžková časť OAIM disponuje 4 lôžkami pre resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť. Od roku 2018 máme k dispozícii izolované lôžko pre pacienta s nutnosťou bariérovej izolácie od ostatných pacientov. Každé lôžko je vybavené monitoringom vrátane invazívnych meraní vitálnych funkcií. V súčasnosti disponujeme 5 prístrojmi na umelú pľúcnu ventiláciu, pričom aktuálne máme k dispozícii 3 nové prístroje na UPV typu servoventilátor Aura od firmy Chirana Stará Turá a tieto nám umožňujú využívať najmodernejšie princípy pri UPV (vrátane techniky Multilevel), čo je dôležité pri liečbe pacientov so závažným pľúcnym postihnutím napr. pri pneumóniach, po ťažkých kontúziach pľúc v dôsledku polytraumy a iné. Okrem iného patria k základnému vybaveniu oddelenia lineárne dávkovače a infúzne pumpy, ktoré nám slúžia na presné podávanie liekov a infúznych roztokov podľa potrieb pacienta, taktiež i RTG rameno umožňujúce vykonanie RTG pri lôžku pacienta, defibrilátor a USG prístroj. Ku každému lôžku je priradená elektrická odsávačka zn. Medela, ktoré nám pomáhajú pri udržiavaní toalety dýchacích ciest a taktiež máme k dispozícii aj hrudnú odsávačku, ktorú využívame u pacientov s nutnosťou drenáže pohrudničnej dutiny. Naše oddelenie má k dispozícii i pumpy na enterálnu výživu, pomocou ktorých vyživujeme pacienta priamo do žalúdka event. tenkého čreva prípravkami s presne definovanými živinami ako aj kalorickým príjmom. Okrem toho má naše oddelenie k dispozícii aj prístroj Multifiltrate od firmy Fresenius, na ktorom realizujeme kontinuálne techniky hemodialýzy priamo pri lôžku pacienta pri zlyhaní funkcie jeho obličiek. Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva lekár len najbližším príbuzným, a to pri osobnom stretnutí v čase návštevných hodín. Návštevné hodiny na našom oddelení sú od 15:00-17:00 každý deň, mimo týchto ústavne vyčlenených hodín je návšteva pacienta možná len po dohovore so službukonajúcim lekárom oddelenia. Návštevy príbuzných sú veľmi dôležitou súčasťou celého procesu starostlivosti o pacienta na intenzívnom lôžku. Uvítame preto každú vašu aktivitu v starostlivosti o Vášho blízkeho. Vzhľadom k tomu, že intenzívna starostlivosť je charakterizovaná vysokou koncentráciou ošetrujúceho personálu, prístrojového vybavenia, vyšetrení a procesov, ktoré sú náročné na čas, precíznosť a často sú neplánované, je dôležité Vaše návštevy určitým spôsobom regulovať a prosíme, aby ste dodržiavali informácie pre návštevy uvedené na našej stránke. Vysvetlenie niektorých odborných pojmov, s ktorými sa stretnete v priebehu informovania o zdravotnom stave pacienta:
 • Analgosedácia - tzv. umelý spánok, je navodený podávaním liekov, ktoré zaisťujú spánok a úľavu od bolesti. Umožňuje realizáciu výkonov intenzívnej starostlivosti, ktoré môžu byť pre pacienta nepríjemné, vykonávanie umelej pľúcnej ventilácie a pod.
 • Umelá pľúcna ventilácia je realizovaná pomocou dýchacieho prístroja tzv. ventilátoru, zaisťuje dostatočný prívod kyslíka pacientovi.
 • Intubácia znamená zavedenie kanyly cez ústa do priedušnice. Umožňuje vykonávanie umelej pľúcnej ventilácie. Pacient so zavedenou kanylou nemôže rozprávať.
 • Extubácia je odstránenie kanyly z priedušnice. Je možná, keď je pacient plne pri vedomí, je schopný sám dýchať a dostatočne vykašliavať.
 • Tracheostómia znamená zavedenie kanyly do priedušnice priamo malým otvorom na krku, robí sa operačne. V porovnaní s intubáciou je pacientom lepšie tolerovaná. Po odstránení kanyly sa otvor väčšinou sám zahojí. Používa sa pri nutnosti dlhodobého zaistenia dýchacích ciest.
 • Monitor je prístroj, ktorý sleduje životné funkcie pacienta ako sú krvný tlak, pulz, kvalita dýchania a pod.
 • Centrálny žilový katéter je hadička z umelej hmoty, ktorá je zavedená do veľkej cievy na krku, pod kľúčnou kosťou alebo v triesle. Slúži k podávaniu infúzií, výživy, liekov.
 • Nazogastrická sonda je hadička zavedená nosom do žalúdka, slúži k odvádzaniu sekrétov zo žalúdka a k podávaniu výživy.
 • Infekcia je nákaza choroboplodnými mikroorganizmami, pacienti v intenzívnej starostlivosti sú obzvlášť náchylní k získaniu infekcie. Infekcia môže mať i veľmi ťažký priebeh.
 • Sepsa (otrava krvi) znamená zaplavenie organizmu baktériami, môže vyvolať kritický stav so zlyhávaním životne dôležitých orgánov, ako sú srdce, pľúca, obličky a pod.
 • Hemodialýza je prístroj slúžiaci k očisťovaniu krvi pacientov so zlyhaním obličiek, prípadne pri otravách.

Súčasťou našej práce je i vykonávanie konziliárnych vyšetrení pre potreby iných oddelení. Konziliárna činnosť je zabezpečovaná v pracovnom čase počas týždňa od 7:30 - 15:30 hod. anestéziológom so získanou špecializáciou z odboru anestéziológia a intenzívna medicína. Taktiež zabezpečujeme rozšírenú neodkladnú resuscitáciu a následnú poresuscitačnú starostlivosť pre všetky oddelenia a ambulancie nachádzajúce sa v našej nemocnici. Počas lekárskej pohotovostnej služby, t.j. mimo pracovného času, počas dní pracovného voľna a štátnych sviatkov, je starostlivosť zabezpečovaná anestéziológom so získanou špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, event. lekárom v špecializačnej príprave, ktorý konzultuje telefonicky stav pacienta s lekárom so získanou špecializáciou.

Anestéziológia

V pôsobnosti anestéziológie zabezpečujeme predoperačné vyšetrenie pacienta na našej Anestéziologickej ambulancii, viď nižšie, predoperačnú prípravu pacienta, vedenia anestézie a bezpečné vyvedenie z anestézie. Anestéziu poskytujeme v súčasnosti na 6 operačných sálach – 2 ortopedické, 3 chirurgické, 1 gynekologická sála a v zákrokovej miestnosti Gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia. Okrem iného realizujeme krátkodobé anestézie pri kardioverzách pacientov, analgosedáciu pri kolonoskopických vyšetreniach ale i analgosedáciu pri CT vyšetreniach u nespolupracujúcich pacientov. Poskytujeme všetky druhy anestézie, pričom o druhu anestézie rozhoduje anestéziológ v spolupráci s operatérom, aby bol operačný výkon pre pacienta optimálny, bezbolestný a hlavne bezpečný. Za rok 2019 bola v našej nemocnici anestézia podávaná celkom 4490- krát. Počas celej anestézie je zabezpečená starostlivosť o pacienta anestéziológom so špecializáciou, prípadne lekárom v špecializačnej príprave pod dozorom staršieho lekára, a taktiež so spoluprácou anestéziologickej sestry. Počas celého výkonu je zabezpečený kontinuálny monitoring vitálnych funkcií pacienta.

Celková anestézia je stav znecitlivenia s riadenou stratou vedomia a potlačením reflexnej odpovede na bolestivé podnety. Celkovú anestéziu realizujeme pre každý operačný odbor v našej nemocnici vo vekovej kategórii od 3 rokov a vyššie. Počas celkovej anestézie je pacient v umelo navodenom spánku, riadene ventilovaný s dostatočnou analgéziou. Detskú anestéziu poskytujeme deťom v indikovaných prípadoch nad vekovou hranicou 3 roky a s váhou min. 20kg. Celkovú anestéziu poskytujeme na moderných anestéziologických prístrojoch.

Okrem toho poskytujeme i subarachoideálnu anestéziu / laicky nazývaná i „lumbálka“/. Výhodou tejto anestézie je priame podanie lokálneho anestetika do oblasti nervových koreňov, pričom znecitlivenie časti tela nastupuje od pása smerom dole. Pacient je počas operácie pri vedomí, resp. len sedovaný a efekt anestézie, hlavne jej analgetickej zložky, pretrváva i po preložení pacienta na lôžkové oddelenie, čo znižuje pooperačný výskyt bolesti. Tento druh anestézie vykonávame taktiež pre všetky operačné odbory.

Regionálna anestézia navodzuje blokádu nervových pletení a samotných nervov. Využíva sa najmä v ortopédii pre výkony na horných a dolných končatinách. Výhodou tejto anestézie je, že je znecitlivená len tá časť tela, kde sa vykonáva operačný výkon. Analgetický efekt pretrváva niekoľko hodín i po odchode z operačnej sály, znižuje sa tak množstvo analgetík podaných v bezprostrednom pooperačnom období. Pacient je pri zákroku pri vedomí resp. len sedovaný a po výkone je možný okamžitý perorálny príjem potravy.

Informácie pre návštevy

Návštevné hodiny: 15:00 – 17:00
 • Maximum osôb, ktoré sú súbežne pri lôžku jedného pacienta, je limitované na max. 2 osoby
 • Návštevy detí sú možné len po predchádzajúcej dohode
 • Mimoriadne návštevy mimo návštevných hodín možné len so súhlasom primára oddelenia
 • Návštevné hodiny môžu byť skrátené podľa aktuálnej situácie na oddelení
 • Prosíme, aby vaše mobilné telefóny boli vypnuté resp. stíšené v priebehu návštevy
 • Dodržujte prosím pokoj na oddelení a dbajte na pokyny ošetrujúceho personálu,
 • Pokiaľ je potrebné vykonať vyšetrenie či terapeutický zákrok u pacienta, budete po oboznámení s týmto postupom vyzvaný k prerušeniu návštevy na čas potrebný na jeho realizáciu na vyhradenom mieste    
 • Pri zahájení návštevy počkajte na príchod sestry, ktorá vás uvedie k Vášmu blízkemu
 • Pacienti hospitalizovaní na našom oddelení sú náchylní na infekcie, preto Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických zásad. Vstup na oddelenie bude umožnený len osobám v jednorazovom plášti, v návlekoch na topánky / tie je možné zakúpiť vo vestibule nemocnice/ a po dôkladnej dezinfekcii rúk, ktorá je k dispozícii priamo pred vstupom na oddelenie.